Plug and Play - Trin for Trin

 

 

Plug and Play - Step by Step

Det første skridt, Megavol tager, er at undersøge de faktiske eludgifter for jeres virksomhed. Vi starter vores vurdering med en gennemgående analyse af jeres historiske elforbrug og fakturainformationer.

Samtidig udfører vi en besigtigelse af ejendommen for at afdække og imødekomme eventuelle skjulte problemstillinger, der kunne mindske det endelige udbytte af jeres solcelleanlæg.

Ved hjælp af disse informationer og sammen med foreløbige antagelser om solindstråling, energibesparelser og rentabilitetsberegninger, udarbejder vi et tilbud, der omfatter et overslag på virksomhedens potentielle besparelser og det forventede afkast på en investering i et tagbaseret solcelleanlæg.

The first step Megavol takes is to determine the true cost of power at your facility, we start our assessment with a rigorous, quantitative analysis of your historical utility usage and billing data.

At this point, we also perform a preliminary energy site audit to uncover and address any hidden trouble spots that could diminish the ultimate yield of your system. Using this input, along with preliminary assumptions about solar energy system performance and financing, we then develop a free customized document that includes an estimate of your potential savings and the expected rate of return on your investment.

Megavol indleder en gennemgribende undersøgelse, der bestemmer det faktiske antal paneler samt placering, layout, befæstning og andre komponenter i jeres solcelleanlæg.

Det er dette punkt i processen, hvor den endelige udformning justeres for at sikre, at elproduktionen fra solcelleanlægget og det finansielle afkast ligger tæt på den oprindelige vurdering.

Megavol arbejder tæt sammen med jer for at finjustere solcelleanlæggets design, hvor der tages højde for æstetik under betingelse af at maksimere solcelleanlæggets produktion ud fra mulighederne på ejendommens tag.

Megalvol begins its full-site engineering audit of your facility to determine the actual placement and layout of the modules, panels and other components of your system. This is important when architectural issues will be addressed, including the physical look of your final installation and whether it will be mounted on the roof, ground, or other location.

This is the point in the process when the final design is adjusted to ensure that it delivers the energy and financial returns envisioned in the original assessment. We work closely with you to fine-tune your system's design to be aesthetically pleasing while still maximizing the resources already available at your site.

Megavol benytter ingeniørarbejdet til at udvikle en teknisk plan for solcelleanlægget, hvor alle specifikationer for jeres solcelleanlæg bliver bestemt. Ingeniørberegningerne afgør, om ejendommen kan bære antallet af solpaneler.

På dette tidspunkt vil vi specificere hvilken type kabling, invertere og andre komponenter, der understøtter solpanelerne og skal bruges i jeres endelige installation, samt at vi beskæftiger os med ethvert forventede strukturelt problem.

Megavol vil præsentere jer for et færdigt design af solcelleanlægget til jeres accept - herunder den endelige pris. Når I har accepteret, forelægger vi dette design til jeres lokale bygningsinspektorat, så de om nødvendigt kan udstede de påkrævede godkendelser.

Megavol utilizes the engineering phase to develop a comprehensive solar system plan where all of the minute specifications of your solar system get determined. At this point, we will specify the type of wiring, connector boxes, PV panel supports and Other components that will be used in your final installation, as well as address any anticipated structural problems.

Megavol will present you with a finished system design for your approval, including a final installation price. Once approved, we submit this design to your local building department so that they can issue the necessary permits

Megavol søger for at optimere de operationelle og finansielle resultater af jeres solcelleanlæg, så vi bruger de solpaneler, invertere, befæstning og relaterede teknologier, der passer bedst til de unikke karakteristika af jeres ejendom.

Megavol har mange års samarbejde med forskellige leverandører og har derfor en dyb viden og forståelse af specifikationerne af hver komponent.

Vi arbejder hårdt på at opbygge et solcelleanlæg, der er optimeret til lige præcis din virksomhed.

Megavol seek to optimize the operational and financial performance of your solar installation, and so we use the modules, inverters, mounting systems and related technologies that best suit the unique characteristics of your site.

Megavol has neither ownership or long-term relationships with many different suppliers and an intimate understanding of the specifications of each component. We work hard to build a system that is optimized for your company.

Megavol har en dyb indsigt i viften af finansielle redskaber, der er til rådighed for jeres virksomhed, såsom skattefradrag, afskrivning og tilskudsordninger – samt hensigtsmæssige finansieringsordninger.

Vi hjælper jer med at forberede alt papirarbejde og udfylder også alle ansøgninger samt indgår aftaler med forsyningsselskabet, der er knyttet til jeres solcelleanlæg.

For at imødekomme jeres finansieringsbehov, laver vi alt forudgående benarbejde for at bringe jer den bedste finansieringsløsning til jeres solcelleanlæg.

Megavol has a deep understanding of the range of financial incentives available to you, such as tax credits, accelerated depreciation benefits, and utility incentives – as well as appropriate financing arrangements.

We will assist you in preparing all paperwork and filling for all available solar incentives associated with your system.

To meet your financing needs, we will do all the upfront legwork and research to bring you the best financing option for your system.

Selve installationen af et solcelleanlæg er generelt en meget enkel procedure, som foregår ved hjælp af standard byggeteknikker.

Megavol har de omfattende færdigheder og den tekniske ekspertise, der kræves for at sikre installationen af jeres solcelleanlæg.

Megavol har betroede og dygtige fagfolk i både anlægs- og solenergiindustrien. Disse højtuddannede fagfolk kan få øje på potentielle komplikationer, før de resulterer i en projektforsinkelse, strømafbrydelse, tab af produktivitet eller andre dyre problemer for jeres virksomhed.

The installation of a PV solar system is generally a very straightforward procedure using standard construction techniques.

Megavol has the extensive skills and technical expertise required to make sure your installation goes absolutely right.

Megavol includes trusted and skilled professionals of both the construction and solar power industries. These highly trained professionals can spot potential complications before they result in a project delay, power interruption, loss of productivity, or other expensive problems for your company.

Efter installation og test vil Megavol uddanne jer i opretholdelsen af produktionen af strøm fra jeres solcelleanlæg. Megavol kan også tilbyde din virksomhed at facilitere overvågning og vedligehold af solcelleanlægget for at opretholde den maksimale produktivitet og effektivitet.

Vi sikrer en vellykket administration og udførelse af al garantidækning, service og teknisk support.

Megavol giver en omkostningsfri reparation eller udskiftning af alle solcelleanlæg under garantidækning.

Following installation and testing, Megavol will train you in the maintenance of your PV system to keep it operating at maximum productivity and efficiency.

We ensure the successful administration and execution of all warranty coverage, field service and technical support.

Megavol provides a no-cost repair/replace warranty coverage on all its solar installations.